سیستم مدیریت کسب وکارها و ارتباطات

راهنمای کاربری

سمکا سیستمی است برای مدیریت کسب و کارها و توسعه ارتباطات