سیستم مدیریت کسب وکارها و ارتباطات

سی بی ام اس

CBMS:Communication & Business Management System