سیستم مدیریت کسب وکارها و ارتباطات

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک

سرفصل های دوره های  آموزشی

سرفصل های دوره های آموزشی

سرفصل های دوره های آموزشی