سیستم مدیریت کسب وکارها و ارتباطات

موسسه فنی صدرا عضو های

موسسه فنی صدرا

موسسه فنی صدرا

آموزش و پیاده سازی شبکه , کامپیوتر , وب سایت و اپلیکیشن موبایل , کارآفرینی و مشاوره کسب و کارها