سیستم مدیریت کسب وکارها و ارتباطات

"برنامه نویسی، طراحی و راه اندازی سایت، مشاوره و انجام طرح ها و پروژه های مرتبط با حوزه پردازش تصویر" نتایج برای

برچسب ها

    • فرهاد سپهریان

      فرهاد سپهریان

      مهارت ها: برنامه نویسی، طراحی و راه اندازی سایت، مشاوره و انجام طرح ها و پروژه های مرتبط با حوزه پردازش تصویر