سیستم مدیریت کسب وکارها و ارتباطات

بروزنمایی وضعیت مطلب مهندس برزویی اشخاصی که پسندیده اند

مهندس برزویی

وانمود کن قوی هستی تا قدرت یابی
وانمود کن شاد هستی تا شاد شوی
هر چه می خواهی وانمود کن
تا هر چه می خواهی بشوی