سیستم مدیریت کسب وکارها و ارتباطات

آموزش کاربردی کامپیوتر اشخاصی که پسندیده اند

293

آموزش کاربردی کامپیوتر

توسط مهندس برزویی in the group موسسه فنی صدرا
طبقه بندی: کامپیوتر
نوع: فروش
شرایط: جدید
قیمت: به تومان45000

آموزش کاربردی کامپیوتر شامل سرفصل هایی است برای حرفه ای شدن در بازار کار امروز ایران .