سیستم مدیریت کسب وکارها و ارتباطات

قوانین

سمکا سیستمی است برای مدیریت کسب و کارها و توسعه ارتباطات